پذیرش غیر حضوری مقالات
1398/12/03

باتوجه به درخواست مکرر پژوهشگران امکان پذیرش غیر حضوری مقالات توسط دبیر خانه کنگره فعال شد.

عزیزانی که امکان حضور در روز کنگره را ندارند می توانند مقالات خود را ارسال و به صورت غیر حضوری در کنگره شرکت کنند.